Penggunaan laman web ini tertakluk kepada terma dan syarat berikut.

Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk terikat olehnya. Jika anda tidak bersetuju, jangan guna laman ini.

 1. Laman web ini dimiliki dan dikendalikan oleh Hotel Anjum, berdaftar di PO Box 2067, Makkah 21955, KSA, anak syarikatnya, sekutu dan entiti berkaitannya (“Hotel Anjum”).
 2. Hak dalam reka bentuk, gambar, logo, foto dan kandungan laman web ini adalah dimiliki oleh atau dilesenkan kepada Hotel Anjum. Ia dilindungi oleh hak cipta, cap dagang dan hak harta intelek lain. Kandungan laman web ini tidak boleh disalin untuk tujuan komersial, dikeluarkan semula, diedar, dihantar, dipinda atau diberi akses kepada pihak ketiga tanpa kebenaran bertulis jelas terlebih dahulu daripada Hotel Anjum atau pemegang hak masing-masing. Anda boleh melihat anda mencetak halaman berasingan untuk kegunaan peribadi anda sahaja.
 3. Hotel Anjum amat berhati-hati untuk memastikan kandungan laman web ini (data, maklumat, spesifikasi, tawaran, dll.) adalah betul dan lengkap. Walau bagaimanapun, Hotel Anjum tidak menjamin kebenaran dan kesempurnaannya.
 4. Hotel Anjum tidak menjamin akses ke laman web ini dan penggunaannya tanpa gangguan.
 5. Laman web ini merujuk kepada laman web pihak ketiga di beberapa lokasi (pautan luar). Walau dengan pemeriksaan yang teliti sekali pun, Hotel Anjum tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk kandungan pautan luar ini. Operator mana-mana halaman yang dipaut akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kandungannya. Pengguna pautan luar akan menanggung risiko mereka sendiri dan akan tertakluk kepada syarat penggunaan masing-masing. Mana-mana pautan ke laman web lain tidak boleh ditafsirkan dalam apa jua cara sebagai sokongan kepada laman web oleh Hotel Anjum.
 6. Anda bersetuju dan memperakui bahawa maklumat dan pandangan yang terkandung di mana-mana di laman web ini tidak akan sekali-kali dianggap nasihat pakar dan apa jua nasihat atau maklumat yang anda mungkin terima melalui laman web ini tidak akan sekali-kali menggantikan nasihat pakar.
 7. 7. Berhubung dengan semua komunikasi yang dibuat kepada Hotel Anjum yang termasuk, tanpa had, maklum balas, soalan, komen dan cadangan, tiada hak kerahsiaan akan terpakai dan Hotel Anjum tidak akan bertanggungjawab untuk melindungi komunikasi tersebut daripada pendedahan. Hotel Anjum akan bebas untuk mengeluarkan semula, mengguna, mendedah dan mengedarkan komunikasi kepada orang lain dan bebas untuk menggunakan apa-apa idea, konsep, pengetahuan atau maklumat teknikal yang terkandung dalam komunikasi bagi apa jua tujuan, termasuk, tanpa had, pembangunan, pengeluaran dan pemasaran produk dan perkhidmatan yang menggabungkan maklumat sedemikian.
 8. Jika anda memilih untuk berhubung dengan kami menggunakan saluran yang tidak dilindungi (misalnya, tetapi tidak terhad kepada, mesej e-mel tidak selamat melalui Internet, dll.), anda berbuat demikian sepenuhnya atas risiko sendiri.
 9. Sebarang butiran yang anda berikan kepada kami yang membolehkan kami mengenali anda adalah disimpan dan diproses selaras dengan dasar privasi kami.
 10. Hotel Anjum tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kerugian akibat daripada penggunaan laman web ini atau daripada kandungan di dalamnya
 11. Hotel Anjum mempunyai hak untuk mengubah laman web ini atau terma dan syaratnya pada bila-bila masa. Jika anda terus menggunakan laman web ini selepas perubahan sedemikian, anda akan terikat dengan terma dan syarat baharu.

Hak berkanun anda tidak terjejas oleh terma dan syarat ini.
Konsep, reka bentuk dan pembangunan laman web: Www.ServicesTIME.net

Powered By:ServicesTIME